• Застраховка живот не е задължителна, но е препоръчителна.

    Различните банки предлагат застраховки живот с различни покрития. Важно е да се разбере какви рискове покрива застраховката. Стандартно застрахователните рискове са: пълна трайна нетрудоспособност, временна нетрудоспособност, смърт. Застрахователното събитие може да настъпи в случай на заболяване или злополука. Хубаво е да се информирате предварително, да прочетете застрахователната полица и да се запознаете с условията по Вашата застрахователна полица.

    Ползите от застраховка живот към Ипотечният кредит са, че при настъпване на застрахователно събитие застрахователят покрива задължението към Банката или в случай на временна нетрудоспособност, погасява определен брой вноски вместо Вас в повечето случаи до 12 месечни вноски за Потребителски кредити и до 6 месечни вноски за Ипотечни кредити.

    Банката стимулира ползването на застраховка живот, като предоставя оферти на клиентите с по-изгодни ценови показатели. Така намалява своят риск, както и вашият при настъпване на неблагоприятно събитие.

  • Имате право да погасите Ипотечният си кредит във всеки един момент, в които разполагате със средствата и решите да го направите. Когато погасявате през първата година от „живота на кредита“ имате наказателна такса в размер на 1% от размера на сумата, която погасявате. След първата година няма наказателна такса за предсрочно погасяване. Може да извършвате два вида предсрочно погасяване пълно и частично. Когато извършвате пълно предсрочно погасяване трябва да разполагате със цялата сума по главницата към датата на погасяване, както и лихвите начислени към същата дата за последната погасителна вноска. В никакъв случай не дължите лихви за целият период, за които първоначално сте изтеглили кредита. При частично предсрочно погасяване може да погасите част от главницата си отново във всеки един момент, в който разполагате с допълнителни средства. И тук важи правилото, че ако погасите част от главницата си през първата година от кредита ще имате наказателна такса в размер на 1% от размера на сумата, с която намалявате предсрочно главницата на кредита. Например, ако погасите предсрочно 2000 лв., наказателната такса ще бъде в размер на 20лв. Така или иначе в повечето случаи платимата лихва за периода, за които бихте погасили тази част от главницата е по-голяма и е добре да правите частични предсрочни погасявания, в случаи че желаете да приключите по-бързо с задължението си и имате тази възможност. При частично, предсрочно погасяване имате право на избор межди това, дали да запазите вноската по кредита си, като в този случай автоматично намалява срока, или да запазите срока по кредита, в този вариант автоматично намалява вноската. Избора винаги е изцяло ваш. Ние помагаме да го направите умен.

Обадете ни се

0877 080 997